تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

بهنام جهاندارفرد

  • کارشناس ارشد طراحی معماری. دانشگاه علوم و تحقیقات   
  • فعال در زمینه طراحی معماری و صنعت ساختمان
  • فعال و کارشناس در زمینه خودرو